Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PLATFORMY POŚREDNICTWA PRACY CPL JOBS

§ 1.Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Platformy Pośrednictwa Pracy CPL Jobs (zwany dalej „Regulaminem”) określa:

1.1.zasady funkcjonowania Platformy Pośrednictwa Pracy CPL Jobs (zwana dalej „Platformą”), dostępnej pod adresemURL:https://cpljobs.com/pl/,w szczególności w zgodności z postanowieniami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U.2017.0.1219 z późn. zm.);

1.2.zasady korzystania z usługi Konta Użytkownika i pośrednictwa pracy w Platformie;

1.3.wymagania technologiczne i warunki niezbędne do spełnienia dla poprawnej obsługi;

1.4.zasady przetwarzania danych osobowych.

2.Regulamin udostępniony jest osobom rejestrującym Konto Użytkownika w Platformie oraz użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika w Platformie. Osoby rejestrujące Konto Użytkownika oraz Użytkownicy mogą wydrukować Regulamin lub utrwalić do na dysku twardym swojego komputera.

3.Rejestrując Konto Użytkownika w Platformie Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, jego akceptacji i przestrzegania jego postanowień. W przypadku braku akceptacji Regulaminu zarejestrowanie Konta Użytkownika w Platformie, a tym samym rozpoczęcie świadczenia usług przez CPL Jobs Sp. z o.o. jest niemożliwe.

§ 2.Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższym pojęciom nadaje się określone poniżej znaczenie:

1)Usługa– opisane w§3 ust. 1 niniejszego Regulaminu świadczenie CPL Jobs Sp. z o.o. na rzecz i zlecenie Użytkownika, za pośrednictwem Platformy Pośrednictwa Pracy CPL Jobs Sp. z o.o. w której Użytkownik zarejestrował Konto Użytkownika.

2)Platforma– Platforma Pośrednictwa Pracy CPL Jobs Sp. z o.o., dostępna pod adresemURL:https://cpljobs.com/pl/, umożliwiająca dołączenie do Bazy Kandydatów administrowanej przez CPL Jobs Sp. z o.o. i tym samym branie udziału w projektach rekrutacyjnych organizowanych i prowadzonych przez CPL Jobs Sp. z o.o.;

3)CPL Jobs– Usługodawca; CPL Jobs Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000364333, NIP 7010256845, REGON 142578192, numer wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia KRAZ 10504, o kapitale zakładowym w wysokości 55.000,00 złotych;

4)Baza Kandydatów –zbiór danych (baza danych) wszystkich Użytkowników posiadających Konto Użytkownika w Platformie, złożony z danych osobowych podanych przez Użytkowników podczas rejestracji w Platformie oraz uzupełnianych podczas użytkowania Platformy, zwierający w szczególności: imię (imiona), nazwisko, numer telefonu, adres e‑mail, przebieg wykształcenia, szczegóły dotyczące doświadczenia zawodowego, oczekiwania finansowe, data urodzenia i inne informacje dostarczone przez Użytkownika, administrowany przez CPL Jobs i wykorzystywany w trakcie prowadzenia Procesów rekrutacyjnych;

5)Użytkownik– Usługobiorca; osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto Użytkownika w Platformie i tym samym dołączyła do Bazy Kandydatów;

6)Pracodawca / Potencjalny pracodawca– podmiot (osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), na rzecz którego CPL Jobs prowadzi proces rekrutacyjny.

7)Proces rekrutacyjny– projekt organizowany i prowadzony przez CPL Jobs w oparciu o współpracę z Pracodawcą / Potencjalnym pracodawcą, polegający na wyłonieniu z Bazy Kandydatów tych Użytkowników, których profil odpowiada założonym kryteriom prowadzonego projektu oraz udostępnieniu danych osobowych wybranych Użytkowników Klientowi, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

§ 3.Zakres świadczonych Usług i zasady korzystania z Platformy

1.Na podstawie niniejszego Regulaminu CPL Jobs, jako zarejestrowana agencja zatrudnienia, zobowiązuje się do świadczenia Użytkownikowi za pomocą Platformy następujące Usługi:

1.1.obsługi Użytkownika w ramach Konta Użytkownika, polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi stworzenia za pomocą Platformy własnego profilu, zamieszczenia życiorysu oraz innych dodatkowych informacji, które mają służyć umożliwieniu CPL Jobs dopasowania najlepszych ofert pracy dla danego Użytkownika,

1.2.pośrednictwa pracy, polegającej na wyborze najbardziej dopasowanych do oczekiwań Użytkownika ofert pracy oraz udostępnienia jego danych osobowych, za jego zgodą, Potencjalnym pracodawcom,

1.3.udostępniania ofert pracy Potencjalnych pracodawców, polegająca na ciągłym przedstawianiu Użytkownikowi dostępnych i dopasowanych do jego indywidualnych potrzeb ofert pracy, w ramach współpracy prowadzonej pomiędzy CPL Jobs a Potencjalnymi pracodawcami, w związku z prowadzonymi projektami rekrutacyjnymi.

2.Zakładając Konto Użytkownika w Platformie, Użytkownik musi przejść proces rejestracji i podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o sobie, wypełniając odpowiedni formularz rejestracji, które posłużą do zbudowania jego profilu.

3.Zakładając Konto Użytkownika w Platformie, Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwia założenie Konta Użytkownika oraz rozpoczęcie świadczenia Usług przez CPL Jobs.

4.W ramach obsługi Użytkownika CPL Jobs umożliwia Użytkownikowi budowanie, rozbudowywanie, modyfikację i aktualizację swojego profilu w Platformie. Profil umieszczany jest w Bazie Kandydatów, którą CPL Jobs wykorzystuje na potrzeby świadczenia pozostałych Usług.

5.CPL Jobs będzie wyszukiwał w imieniu i na zlecenie Użytkownika oferty pracy, które wymaganiami odpowiadają zadeklarowanym przez Użytkownika kwalifikacjom oraz zainteresowaniom.

6.CPL Jobs będzie przedstawiał wyselekcjonowane oferty Użytkownikowi.

7.W ramach prowadzenia pośrednictwa pracy CPL Jobs będzie prowadził projekty rekrutacyjne, co oznacza, że w oparciu o kryteria Potencjalnego pracodawcy oraz zadeklarowane przez Użytkownika kwalifikacje i zainteresowania będzie dopasowywał najbardziej odpowiednią ofertę do wymagań obu stron oraz będzie umożliwiał i inicjował kontakt pomiędzy Użytkownikiem a Potencjalnym pracodawcą.

8.CPL Jobs zobowiązuje się uzyskać zgodę Użytkownika na udostępnienie jego danych osobowych Potencjalnym pracodawcom przed ich ujawnieniem.

9.Zgoda Użytkownika uzyskiwana jest w postaci ogólnej w momencie rejestracji Konta Użytkownika. Dodatkowo każdorazowo przed udostępnieniem informacji Potencjalnemu pracodawcy, CPL Jobs nawiąże kontakt z Użytkownikiem celem przybliżenia mu szczegółów wybranej oferty pracy i uzyskania szczegółowej zgody na udostępnienie danych osobowych Użytkownika.

10.W ramach udostępniania ofert pracy CPL Jobs będzie udostępniał Użytkownikowi oferty pracy będące elementem prowadzonych we współpracy z Potencjonalnymi pracodawcami projektów rekrutacyjnych.

11.Usługi świadczone przez CPL Jobs w ramach Platformy są nieodpłatne. Użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich usług oferowanych przez Platformę, wyszczególnionych w§ 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu bez konieczności wnoszenia opłat.

12.CPL Jobs nie udziela gwarancji ciągłej dostępności żadnej konkretnej oferty pracy reklamowanej w Platformie i nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, gdy Potencjalny pracodawca zapełni wakat przed wycofaniem reklamy z Platformy. CPL Jobs podejmuje starania, aby każda reklamowana oferta pracy dotyczyła rzeczywistego wakatu.

13.Użytkownik może korzystać z Usług pod warunkiem, że nie użyje ich do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejszym Regulaminem.

14.Użytkownik nie może korzystać z Usług w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć lub osłabić serwer CPL Jobs.

15.Użytkownik nie może próbować uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do żadnych Usług, innych kont, systemów komputerowych ani sieci połączonych z dowolnym serwerem CPL Jobs lub z dowolnymi Usługami, za pomocą włamywania, odgadywania haseł ani przy użyciu innych środków.

16.Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Platformy, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.

§ 4.Czas trwania świadczenia

1.Usługi objęte niniejszym Regulaminem świadczone są od momentu dokonania przez Użytkownika rejestracji w Platformie aż do momentu usunięcia Konta Użytkownika lub jego wyrejestrowania z Platformy, a tym samym usunięcia profilu z Bazy Kandydatów.

2.CPL Jobs nie udziela żadnej gwarancji nieprzerwanej dostępności niniejszej Platformy ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe z na skutek ewentualnej niedostępności. CPL Jobs nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody wynikłe na skutek zmian wprowadzonych w jej treści.

§ 5.Reklamacje

1.Reklamacje w zakresie świadczonych za pomocą Platformy Usług można składać na adres e-mail:warsaw@cpljobs.pllub za pomocą numeru telefonu +48 22 488 65 00.

2.W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy zawrzeć opis problemu lub zdarzenia, będącego podstawą reklamacji.

3.Reklamacje złożone przez Użytkowników zostaną rozpatrzone przez CPL Jobs, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości oraz rozpatrzenia reklamacji w ciągu14dni.

§ 6.Zakończenie świadczenia Usług

1.Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.

2.Rezygnacja z Usług odbywa się poprzez usunięcie przez Użytkownika jego Konta Użytkownika w Platformie.

3.CPL Jobs może zawiesić świadczenie usług, zablokować Konto Użytkownika lub usunąć ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

3.1.podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

3.2.dopuści się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

3.3.naruszy zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym Regulaminie;

3.4.dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez CPL Jobs za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Platformy lub godzące w dobre imię CPL Jobs.

§ 7.Wymagania techniczne

1.Dostęp do Platformy wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.1.dostęp do Internetu;

1.2.oprogramowanie umożliwiające przeglądanie stron internetowych (przeglądarka internetowa).

2.CPL Jobs nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Platformy jeżeli sprzęt komputerowy i oprogramowanie nie spełniają powyższych wymagań technicznych.

3.Aby się zarejestrować Konto Użytkownika w Platformie, Użytkownik musi ustalić indywidualną nazwę logowania oraz zabezpieczające je hasło dostępu.

4.Hasło dostępu powinno:

4.1.zawierać co najmniej 8 znaków;

4.2.zawierać minimum jedną dużą literę, jedną mało literę oraz cyfrę lub znak specjalny,

4.3.być zmieniane w miarę możliwości nie rzadziej niż co 30 dni oraz niezwłocznie w razie wystąpienia ryzyka, że dostęp do niego uzyskała osoba niepowołana lub nieupoważniona.

5.Wyłączna odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy hasła i nazwy logowania spoczywa na Użytkowniku.

6.Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego nazwy logowania.

7.Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić hasło lub nazwę logowania zgodnie z instrukcjami; Użytkownik może także rezygnować z usług włączonych podczas rejestracji według własnego uznania.

8.Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić CPL Jobs o każdorazowym nieuprawnionym użyciu jego nazwy logowania i o każdym innym naruszeniu zabezpieczeń.

9.CPL Jobs nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania hasła lub nazwy logowania Użytkownika za jego wiedzą lub bez niej. Jednak Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez CPL Jobs lub inne podmioty na skutek użycia hasła lub nazwy logowania Użytkownika przez osoby trzecie.

10.CPL Jobs nie gwarantuje, że Usługa będzie wolna od błędów ani tego, że usterki dotyczące Usługi zostaną poprawione.

11.CPL Jobs nie udziela gwarancji, że pliki pobierane z Platformy lub przesyłane pocztą elektroniczną za pośrednictwem Platformy będą wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innego kodu o charakterze szkodliwym lub destrukcyjnym, choć dokłada wszelkich starań by w sposób adekwatny do ryzyka i potencjalnych zagrożeń zadbać o bezpieczeństwo materiałów zamieszczonych w Platformie.

12.Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich procedur i punktów kontroli spełniających jego wymagania w zakresie dokładności danych wejściowych i wyjściowych oraz za utrzymywanie systemów zewnętrznych względem Platformy, które umożliwiłyby odzyskanie wszelkich utraconych danych.

13.CPL Jobs korzysta z pamięci podręcznej przeglądarki Użytkownika i wykorzystuje pliki cookie „Persistent First Party Cookies” (tzw. cookies stałe) oraz sesję w celu zapamiętywania wyborów, których dokonał Użytkownik, w tym w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu). Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. CPL Jobs informuje, że Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak ograniczenie to może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Platformy.

§ 8.Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CPL Jobs. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: dataprivacy@cpl.com.

2.CPL Jobs zbiera dane osobowe w celu obsługi Użytkownika. Takie dane mogą obejmować: imię (imiona), nazwisko, numer telefonu, adres e‑mail, przebieg wykształcenia, szczegóły dotyczące doświadczenia zawodowego, oczekiwania finansowe, data urodzenia i inne informacje dostarczone przez Użytkownika, wymagane do usług pośrednictwa pracy.

3.CPL Jobs gromadzi dane osobowe i używa ich do świadczenia usług pośrednictwa pracy zleconych przez Użytkownika, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane r.o.d.o.).

4.Dane Użytkownika będą używane wyłącznie w celu dopasowania profilu Użytkownika do potencjalnych ofert pracy i będą udostępniane Potencjalnym pracodawcom za zgodą Użytkownika.

4.1.Aby zapewnić skuteczność obsługi, dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane przez konsultantów pracujących w CPL Group, do której należy CPL Jobs.

4.2.CPL Jobs może także powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika firmom współpracującym w ramach kontraktu, które działają jako „centra przetwarzania danych” w imieniu CPL Jobs.

4.3.CPL Jobs powierza dane osobowe do przetwarzania tylko podmiotom pomagającym w świadczeniu Usług pośrednictwa pracy na rzecz Użytkownika. Te podmioty nie mogą używać tych informacji do celów innych niż powiązane ze świadczeniem tych Usług przez CPL Jobs.

4.4.Żadne informacje kontaktowe udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem systemu CPL Jobs nie będą sprzedawane, wypożyczane ani dzierżawione innym podmiotom na potrzeby marketingu i ofert sprzedaży kierowanych do Użytkownika.

4.5.CPL Jobs ujawni niezależnym firmom tylko dane osobowe niezbędne do świadczenia odpowiednich Usług.

5.Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez CPL Jobs przez okres niezbędny do świadczenia Usług na zlecenie Użytkownika, a po tym czasie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

6.CPL Jobs zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika.

6.1.W celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu lub ujawnienia CPL Jobs wdrożył odpowiednie procedury w zakresie dostępu fizycznego i elektronicznego oraz zarządzania, które zabezpieczają i chronią informacje zbierane online.

6.2.CPL Jobs używa różnych technologii i procedur bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe Użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem.

6.3.CPL Jobs nie ponosi żadnej odpowiedzialności za incydenty wynikające z wyłącznej winy Użytkownika lub zaistniałe w wyniku okoliczności, których CPL Jobs nie mógł przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności.

7.Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne by CPL Jobs mógł realizować zlecone przez Użytkownika Usługi pośrednictwa pracy, a tym samym niezbędne dla realizacji umowy o świadczenie usług pomiędzy CPL Jobs i Użytkownikiem.

8.Użytkownik ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

9.Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi, gdy uzna, że sposób w jaki CPL Jobs wykorzystuje jego dane narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Po zalogowaniu na swoje Konto Użytkownika, Użytkownik może w dowolnym czasie wyświetlać, aktualizować lub zmieniać informacje na swoim Koncie Użytkownika lub swój życiorys.

11.Użytkownik ma prawo prosić o kopię informacji o sobie, posiadanych przez CPL Jobs oraz korygować wszelkie nieścisłości w swoich danych.

11.1.Jeśli Użytkownik chce uzyskać kopię informacji o sobie lub jeśli uważa, że jakiekolwiek posiadane przez CPL Jobs informacje są niedokładne lub niekompletne, prosimy o kontakt z CPL Jobs na adres: CPL Ltd, 83 Merrion Square Dublin 2 Ireland.

11.2.Wszelkie informacje, które okażą się niepoprawne, zostaną niezwłocznie poprawione.

§ 9.Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.CPL Jobs ma prawo do zmiany treści i postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana na14 dni przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

3.Użytkownicy mają możliwość wypowiedzenia Umowy w ciągu14dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptują nowej wersji Regulaminu.

4.Regulamin obowiązuje od dnia22 lipca 2019.