Polityka prywatności

Informacje o polityce prywatności

1.Informacje ogólne

Cpl Jobs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 81, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364333, NIP (numer identyfikacji podatkowej) 7010256845, REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) 142578192, o nr KRAZ w rejestrze agencji zatrudnienia 10504 jest zobowiązana do ochrony wszystkich danych zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych, które zgromadziła na twój temat.

Cpl Jobs Sp. z o.o. pragnie abyś ty, ‘osoba, której dane dotyczą’, rozumiał(a), w jaki sposób Cpl Jobs Sp. z o.o. zbiera, wykorzystuje, przechowuje i dzieli się twoimi danymi osobowymi.
Chcemy również, byś wiedział(a), na jakie przepisy możesz się powołać, by chronić swoją prywatność. W związku z tym istotnym jest, abyś przeczytał(a) niniejszą Politykę Prywatności i zrozumiał(a), w jaki sposób Cpl Jobs Sp. z o.o. wykorzystuje twoje dane osobowe. Należy pamiętać, że Cpl Jobs Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w razie potrzeby.

Cpl Jobs Sp. z o.o. świadczy usługi rekrutacyjne i znajduje ludziom odpowiednią pracę każdego dnia.

Cpl Jobs Sp. z o.o. jest zobowiązana do ochrony praw i prywatności osób zgodnie zarówno z przepisami Unii Europejskiej, jak i polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Cpl Jobs Sp. z o.o. będzie zgodnie z prawem i uczciwie przetwarzać dane osobowe kandydatów, pracowników, klientów i innych interesariuszy w celu realizacji swojej misji i zadań.

1.1. Ustawodawstwo

Cpl Jobs Sp. z o.o. przetwarza wszystkie dane osobowe zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018.

1.2. Zapytania i skargi

Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki Cpl Jobs Sp. z o.o. przetwarza twoje dane osobowe lub jeśli po prostu chciał(a)byś uzyskać więcej informacji o tym, jak twoje dane będą wykorzystywane, skontaktuj się z Cpl Jobs Sp. z o.o. pod niniejszym adresem:

Inspektor ochrony danych

Cpl Jobs Sp. z o.o.

AI. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Telefon: +48 22 488 65 00

E-mail: warsaw@cpljobs.pl

 Cpl Jobs Sp. z o.o. w każdym przypadku dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i skargi, z którymi możesz zwrócić się do Cpl Jobs Sp. z o.o. Oprócz kontaktu z Inspektorem ochrony danych Cpl Jobs Sp. z o.o. masz również prawo skierować zapytanie lub skargę do właściwego organu ochrony danych pod niniejszym adresem:

 

Komisja ochrony danych

21 Fitzwilliam Square South

Dublin 2

D02 RD28

Irlandia

Telefon: +353 (0)761 104 800

Telefon: +353 (0)57 868 4800

E-mail:info@dataprotection.ie

 

1.3. Naruszenia

Cpl Jobs Sp. z o.o. podejmie wszelkie odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. W mało prawdopodobnym przypadku naruszenia danych osobowych Cpl Jobs Sp. z o.o. skontaktuje się z tobą zgodnie z ciążącymi na Cpl Jobs Sp. z o.o. zobowiązaniami prawnymi.

2. Jak Cpl Jobs Sp. z o.o. zbiera dane?

Cpl Jobs Sp. z o.o. zbiera dane osobowe w celu umożliwienia świadczenia usług, które są celem działalności Cpl Jobs Sp. z o.o. Poniższa niewyczerpująca lista metod gromadzenia danych stanowi ilustrację, w jaki sposób Cpl Jobs Sp. z o.o. może pozyskać twoje dane:

·       otrzymujemy dane bezpośrednio od ciebie;

·       dane osobowe, które Cpl Jobs Sp. z o.o. otrzymuje z innych źródeł; oraz

·       dla celów bezpieczeństwa, gdy wchodzisz na teren Cpl Jobs Sp. z o.o., możesz być zarejestrowany przez kamerę przemysłową oraz w książce gości.

Ważne jest, aby dane osobowe, które przekazujesz Cpl Jobs Sp. z o.o. były aktualne i dokładne. Jak stanowi punkt 7.4 niniejszej Polityki Prywatności, w przypadku gdy dane osobowe, jakie Cpl Jobs Sp. z o.o. posiada na twój temat są niedokładne lub niekompletne, prosimy o kontakt z Cpl Jobs Sp. z o.o. celem ich aktualizacji.

 

3. Do czego Cpl Jobs Sp. z o.o. wykorzystuje dane?

3.1. Proces, cel i podstawy prawne

Cpl Jobs Sp. z o.o. używa zgromadzonych danych osobowych celem realizacji zdań stojących przed Cpl Jobs Sp. z o.o., by świadczyć usługi rekrutacyjne oraz by umożliwić świadczenie usług wspierających cel działalności Cpl Jobs Sp. z o.o.

Cpl Jobs Sp. z o.o. wykorzystuje zebrane dane osobowe w poniższych celach:

 

Proces

Cel

Podstawa prawna

Rekrutacja wstępna

Aby zarejestrować, że osoba, której dane dotyczą może być ewentualnie zainteresowana procesem rekrutacji celem uzyskania zatrudnienia.

Przetwarzanie jest konieczne, aby na wniosek osoby, której dane dotyczą, podjąć działania przed zawarciem umowy.

 

Rekrutacja

i selekcja

Aby przeprowadzić proces rekrutacji i ocenić przydatność osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie jest konieczne, aby na wniosek osoby, której dane dotyczą, podjąć działania przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie dotyczy obowiązków Cpl Jobs Sp. z o.o. w zakresie zatrudnienia i zdolności do pracy osoby, której dane dotyczą.

 

Lista płac

Aby umożliwić Cpl Jobs Sp. z o.o. dokonywanie płatności na rzecz osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Akta osobowe

Aby spełnić wymogi przepisów prawa pracy i prawa podatkowego oraz aby zapewnić zgodność z warunkami zatrudnienia.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Aby spełnić wymogi przepisów prawa pracy i prawa podatkowego.

Aby chronić żywotne interesy osoby, której dane dotyczą w razie wypadku lub zagrożenia.

 

Prawo do wykonywania pracy

Aby umożliwić Cpl Jobs Sp. z o.o. wypełnienie obowiązków nałożonych przez lokalne przepisy dotyczące prawa do wykonywania pracy.

Przetwarzanie jest konieczne, aby wypełnić obowiązki prawne, którym podlega Cpl Jobs Sp. z o.o.

Rejestracja czasu pracy i obecności

Umożliwienie osobie, której dane dotyczą, korzystania z przysługujących jej praw i uprawnień na mocy przepisów polskiego prawa pracy.

 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Uprawnienia ustawowe

Aby umożliwić Cpl Jobs Sp. z o.o. wypełnienie:

·      obowiązków wobec osoby, której dane dotyczą;

·     obowiązków zakresie prowadzenia rejestrów na podstawie różnych statutów prawa pracy.

 

Przetwarzanie jest konieczne, aby wypełnić obowiązki prawne, którym podlega Cpl Jobs Sp. z o.o.

Dokumentacja szkoleniowa

Aby umożliwić Cpl Jobs Sp. z o.o. ocenę potrzeb szkoleniowych osoby, której dane dotyczą oraz by dysponować dowodem udziału w szkoleniu.

 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Informacje na temat wydajności

Aby przetwarzać wyniki osoby, której dane dotyczą zgodnie z polityką Cpl Jobs Sp. z o.o.

 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Skargi

i procedury dyscyplinarne

Aby zapewnić sprawiedliwe rozpatrzenie skarg składanych przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z polityką Cpl Jobs Sp. z o.o.

Aby spełnić wymogi prawne nałożone na Cpl Jobs Sp. z o.o., by stosować sprawiedliwe procedury w przypadku każdego dochodzenia dotyczącego osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

 

Informacja medyczna

Aby zarządzać absencjami osoby, której dane dotyczą, w celu zarządzania płacami chorobowymi zgodnie z umową o pracę oraz by zarządzać zdolnością do pracy osób, których dane dotyczą.

Przetwarzanie jest konieczne celem oceny, pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń osoby, której dane dotyczą, zdolności do pracy tej osoby.

Aby wypełniać obowiązki i wykonywać prawa wynikające z przepisów prawa pracy.

 

Dokonywanie lub otrzymywanie płatności

Aby dokonać lub otrzymać płatność w ramach realizacji normalnych działań biznesowych, rozstrzygania sporów lub wypełnienia innych wymagań związanych z płatnościami.

Przetwarzanie jest konieczne, aby spełnić wymogi przepisów prawa pracy i prawa podatkowego.

 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

 

Głos klienta

Aby uzyskać informację zwrotną od osoby, której dane dotyczą, w formie sondażu na temat procesów rekrutacyjnych, usług dla klientów Cpl Jobs Sp. z o.o.oraz na potrzeby badawcze.

 

Przetwarzanie oparte jest na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Przyciąganie talentów

Aby zapewnić wsparcie i pomoc w zakresie usług rekrutacyjnych osobom, których dane dotyczą ze źródeł podmiotów zewnętrznych takich jak LinkedIn i innych witryn dla szukających pracy, z których Cpl Jobs Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe.

 

Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie.

Wspieranie talentów

Aby wspierać osoby, których dane dotyczą w procesie doradztwa zawodowego i przekazywać im bezpośrednio użyteczne informacje, porady oraz materiały pomocnicze za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów lub powiadomień na telefon/stronę internetową.

 

Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie i zobowiązaniach umownych.

Program rekomendacji talentów

Aby realizować usługę rekomendacji talentów oraz których dane zostały przekazane w celu doradztwa zawodowego i aby przekazywać im bezpośrednio użyteczne informacje, porady oraz materiały pomocnicze za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów lub powiadomień na telefon/stronę internetową

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą albo celem podjęcia działań na prośbę osoby, której dane dotyczą (osoba polecająca).

 

Przetwarzanie oparte jest na zgodzie osoby, której dane dotyczą (osoba polecana).

 

Zgodność z przepisami

Aby spełnić wymogi regulacji finansowych i innych mających zastosowanie przepisów ustawowych i wykonawczych.

Przetwarzanie jest konieczne, aby wypełnić obowiązki prawne, którym podlega Cpl Jobs Sp. z o.o.

 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą albo celem podjęcia działań na prośbę osoby, której dane dotyczą przed podpisaniem umowy.

 

Udostępnianie danych

podmiotom zewnętrznym

Aby umożliwić Cpl Jobs Sp. z o.o. dostarczanie funkcjonalności przy współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy umożliwiają Cpl Jobs Sp. z o.o. dostarczanie własnych usług.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą albo celem podjęcia działań na prośbę osoby, której dane dotyczą przed podpisaniem umowy.

 

Kopie zapasowe

Do przechowywania danych osobowych i tworzenia kopii zapasowych tych danych w nagłych wypadkach oraz w celu przywracania danych po awarii.

 

Przetwarzanie jest konieczne, aby wypełnić obowiązki prawne, którym podlega Cpl Jobs Sp. z o.o.

Przedstawianie dowodów

Aby zbierać informacje wykorzystywane w usługach rozwiązywania sporów oraz na potrzeby postępowań sądowych.

Przetwarzanie jest konieczne, aby wypełnić obowiązki prawne, którym podlega Cpl Jobs Sp. z o.o.

 

Przekazywanie

informacji

stronom postępowań

sądowych

Aby umożliwić stronom rozpoczęcie postępowań sądowych.

Przetwarzanie jest konieczne, aby wypełnić obowiązki prawne, którym podlega Cpl Jobs Sp. z o.o.

 

Systemy telewizji przemysłowej

Celem zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia osobom przebywającym na terenie Cpl Jobs Sp. z o.o.

Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie oraz jest konieczne, aby wypełnić obowiązki prawne, którym podlega Cpl Jobs Sp. z o.o.

 

Wypadki i

incydenty

Aby umożliwić Cpl Jobs Sp. z o.o. przestrzegania obowiązku prowadzenia rejestrów zgodnie z kodeksem pracy i rozporządzeniem Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Przetwarzanie jest konieczne, aby wypełnić obowiązki prawne, którym podlega Cpl Jobs Sp. z o.o.

 

4. Komu Cpl Jobs Sp. z o.o. udostępnia dane?

Cpl Jobs Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe podmiotom zewnętrznym w ramach wykonywania swoich obowiązków. W każdym takim przypadku Cpl Jobs Sp. z o.o. stosuje się do niniejszych zasad:

 • Udostępnianie następuje w oparciu o obowiązek prawny, na podstawie wykonania umowy lub wyraźnej zgody.

 • W przypadku udostępniania danych podmiotowi zewnętrznemu Cpl Jobs Sp. z o.o. zapewnia odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne celem ochrony twoich danych osobowych.

 • W przypadku, gdy Cpl Jobs Sp. z o.o. angażuje podmiot zewnętrzny do świadczenia usługi na rzecz Cpl Jobs Sp. z o.o., Cpl Jobs Sp. z o.o. upewnia się, że dostawca podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzać, przechowywać i chronić twoje dane osobowe.

 • Cpl Jobs Sp. z o.o., jako Administrator Danych, nie będzie sprzedawać twoich danych żadnemu podmiotowi zewnętrznemu i podejmie wszelkie właściwe działania, by zagwarantować bezpieczeństwo danych w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi.

Choć podmioty zewnętrzne, z którymi Cpl Jobs Sp. z o.o. nawiązuje współpracę mogą od czasu do czasu zmieniać się, Cpl Jobs Sp. z o.o. stoi na stanowisku, że powinieneś być świadomy, jakim rodzajom podmiotów zewnętrznych Cpl Jobs Sp. z o.o. udostępnia dane. Poniższa lista kategorii i rodzajów podmiotów zewnętrznych nie jest wyczerpująca, ale określa, jakim podmiotom zewnętrznym Cpl Jobs Sp. z o.o. udostępnia dane.

Jeśli jesteś zarejestrowany jako kandydat w bazie Cpl Jobs Sp. z o.o., Cpl Jobs Sp. z o.o. będzie przekazywać twoje dane osobowe innym firmom w obrębie Grupy Cpl w całym EOG. 

 

4.1. Inne podmioty zewnętrzne

Podmiotom zewnętrznym w celu przeprowadzenia wewnętrznych i zewnętrznych audytów, prowadzenia badań, oraz innym podmiotom zewnętrznym, które mogą ulepszyć procesy i usługi Cpl Jobs Sp. z o.o. (takim jak konsultanci).

4.2. Departamenty rządowe, organy i agencje

Cpl Jobs Sp. z o.o. jest prawnie zobowiązana to udostępniania danych osobowych podmiotom państwowym, co jest określone w ustawie o ochronie danych osobowych.

Odbiorcami tych danych są między innymi instytucje rządowe takie jak ZUS, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Wojewódzki Urząd Pracy, agencje, organy i służby dochodzeniowe oraz władze lokalne.

4.3. Przekazywanie danych osobowych za granicę

W przypadku gdy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, Cpl Jobs Sp. z o.o. stosuje zabezpieczenia znane jako standardowe klauzule umowne.

5. Jakiego rodzaju dane osobowe są gromadzone?

Aby pełnić swoją funkcję i realizować zadania opisane w niniejszym oświadczeniu Cpl Jobs Sp.z o.o. zbiera różne typy danych osobowych.

Choć typy danych osobowych mogą od czasu do czasu zmieniać się, Cpl Jobs Sp. z o.o. stoi na stanowisku, że masz prawo wiedzieć, jakie typy danych Cpl Jobs Sp. z o.o. zbiera i wykorzystuje. Poniższa tabela prezentuje niewyczerpującą listę ilustrującą kategorie i typy danych używanych przez Cpl Jobs Sp. z o.o. do realizacji swoich zadań.

Należy pamiętać, że informacje wymienione w ramach jednej kategorii mogą być wykorzystane do wykonania zadania lub w związku z działaniami w innej pozycji lub zgodnie z opisem w punkcie 3.

Kategoria

Rodzaj danych

Kandydaci

 • Imię, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, dane adresowe, historia edukacji, historia zatrudnienia, kwalifikacje, szkolenia, zainteresowania, szczegóły pozwolenia na pracę w UE, notatki z rozmów kwalifikacyjnych

 • Kategorie szczególne: informacje dotyczące niepełnosprawności, narodowość (jeśli udostępnione przez kandydata)

Pracownicy

 • Imię, nazwisko, dane adresowe, data urodzenia, miejsce urodzenia, historia edukacji, adres e-mail, historia zatrudnienia, kwalifikacje, szkolenia, zainteresowania, narodowość, informacje o pozwoleniu na pracę w UE, dane bankowe, dane podatkowe, kontakt w nagłych wypadkach, zaświadczenie o odbyciu wstępnego szkolenia BHP, PESEL, dane z dokumentu tożsamości, imię ojca, ukończone szkolenie, dane o wynikach w pracy, dane NFZ, dane dotyczące zwolnień chorobowych, szczegóły o corocznym urlopie, wstępne i okresowe świadectwo zdrowia, zaświadczenie o odbyciu okresowego szkolenia BHP, zawód, dane członka rodziny do ubezpieczenia, notatki ze spotkań na potrzeby dochodzeń dyscyplinarnych i rozpatrywania skarg.

 • Kategorie szczególne: opis/raport dotyczący choroby/urazu, szczegóły dotyczące pozwolenia na pracę w UE, szczegóły dotyczące niepełnosprawności

Inni interesariusze

 • Dane kontaktowe usługodawców

 • Dane kontaktowe, dane z dokumentu tożsamości, dane bankowe, informacje dotyczące rejestracji firmy, dane z dokumentu tożsamości dostawców usług – osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

6. Jak długo Cpl Jobs Sp. z o.o. przechowuje dane?

Cpl Jobs Sp. z o.o. opracowała harmonogram przechowywania wszystkich danych osobowych gromadzonych przez Cpl Jobs Sp. z o.o. Każdy okres przechowywania jest inny w zależności od charakteru i celu przetwarzania. Dane dotyczące zatrudnienia są przechowywane przez okres 10 lat (choć może się to różnić w poszczególnych przypadkach, to znaczy dla dokumentów utworzonych przed 1 stycznia 2019 jest to 50 lat) zgodnie z polskim Kodeksem Pracy.

Główne czynniki determinujące okresy przechowywania są następujące:

1.    Jak długo trzeba wykonywać dane zadanie;

2.    Wszelkie wymogi prawne dotyczące przechowywania danych;

3.    Wszelkie toczące się działania prawne.

Jeśli chcesz zobaczyć kopię Polityki Przechowywania Danych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem dataprivacy@cpl.com

7. Jakie są Twoje prawa?

Jako osoba, której dane dotyczą przysługują ci prawa wyszczególnione poniżej. Jednakże w pewnych sytuacjach mogą one podlegać pewnym ograniczeniom.

7.1. Dokąd mogę wysyłać zapytania?

Wszystkie wnioski proszę wysyłać na dane kontaktowe podane w punkcie 1 podając możliwie jak najwięcej szczegółów na temat swoich wymagań, aby umożliwić Cpl Jobs Sp. z o.o. sprawną obsługę zapytania. W procesie obsługi zapytania Cpl Jobs Sp. z o.o. może prosić cię o podanie danych identyfikacyjnych celem weryfikacji.

7.2. Jak długo trwa przetwarzanie zapytań?

Po otrzymaniu zgłoszenia, Cpl Jobs Sp. z o.o. ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi z możliwością przedłużenia o kolejne dwa miesiące w uzasadnionych przypadkach. Jeśli Cpl Jobs Sp. z o.o. będzie potrzebować więcej czasu na przetworzenie zapytania, Cpl Jobs Sp. z o.o. poinformuje cię o opóźnieniu i jego przyczynach w terminie do 30 dni od otrzymania zapytania. Jeśli Cpl Jobs Sp. z o.o. odrzuci twoje zapytanie, Cpl Jobs Sp. z o.o. poinformuje cię o tym w ciągu 30 dni od otrzymania zapytania wraz z podaniem powodów odmowy.

Cpl Jobs Sp. z o.o. nie pobiera opłat za obsługę zapytań pod warunkiem, że Cpl Jobs Sp. z o.o. nie uzna ich za nieuzasadnione lub nadmierne. Jeśli Cpl Jobs Sp. z o.o. uzna takie zgłoszenia za nieuzasadnione lub nadmierne, Cpl Jobs Sp. z o.o. może naliczyć uzasadnioną opłatę (dotyczy to również wielu kopii) lub może odrzucić zapytanie.

Masz prawo kontaktować się z Komisją ochrony danych, jeśli Cpl Jobs Sp. z o.o. odrzuci twoje zapytanie.

7.3. Prawo dostępu do danych

Masz prawo do informacji, jakie dane osobowe Cpl Jobs Sp. z o.o. przechowuje na twój temat, dlaczego Cpl Jobs Sp. z o.o. przechowuje te dane i w jaki sposób Cpl Jobs Sp. z o.o. przetwarza twoje dane osobowe.

Wysyłając zapytanie należy przesłać Cpl Jobs Sp. z o.o. informacje umożliwiające weryfikację tożsamości oraz jak najwięcej szczegółów, co pozwoli Cpl Jobs Sp. z o.o. zrozumieć, do jakich informacji chcesz uzyskać dostęp (to znaczy: zakres danych i temat zapytania) – zapytanie prześlij na adres poczty elektronicznej dataprivacy@cpl.com

Należy pamiętać, że zgłoszenie dostępu do danych jest bezpłatne, jednakże w przypadkach, w których Cpl Jobs Sp. z o.o. uzna takie zapytanie za nieuzasadnione lub nadmierne, Cpl Jobs Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia uzasadnionej opłaty.

7.4. Prawo do sprostowania

Masz prawo oczekiwać od Cpl Jobs Sp. z o.o. , by dane na twój temat były aktualne i dokładne.

Jeśli dane są niedokładne lub niepełne, Cpl Jobs Sp. z o.o. zachęca cię do skontaktowania się z Cpl Jobs Sp. z o.o. celem ich sprostowania. Po otrzymaniu zgłoszenia, Cpl Jobs Sp. z o.o. dopilnuje, by dane osobowe zostały sprostowane na tyle, na ile jest to racjonalnie możliwe.

7.5. Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo żądać usunięcia swoich swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • Dane osobowe nie są już wymagane do celów, dla których zostały uzyskane;

 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, po wycofaniu zgody pod warunkiem, że nie istnieje żadna inna podstawa prawna;

 • Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • Sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych osobowych i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do ich przetwarzania;

 • Twoje dane osobowe wymagają usunięcia zgodnie z wymogami prawnymi.

Jednakże, Cpl Jobs Sp. z o.o. nie będzie w stanie spełnić żądania usunięcia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do:

 • Korzystania z przysługującej wolności wypowiedzi i informacji;

 • Zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym lub realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym;

 • Zaspokojenia innych przesłanek z zakresu interesu publicznego w obszarze zdrowia publicznego;

 • Do celów archiwalnych lub statystycznych w zakresie interesu publicznego;

 • Do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Należy pamiętać, że w przypadku gdy Cpl Jobs Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w oparciu o obowiązek prawny, w pewnym zakresie przetwarzanie twoich danych osobowych może nie podlegać pod prawo do usunięcia.

Celem rozpatrzenia prośby o usunięcie, Cpl Jobs Sp. z o.o. dokona oceny, czy w przypadku gdy ma zastosowanie wymóg prawny przechowywanie twoich danych osobowych jest uzasadnione, a następnie skontaktuje się z tobą, jeśli Cpl Jobs Sp. z o.o. nie będzie w stanie spełnić twojego żądania.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach Cpl Jobs Sp. z o.o. może potrzebować zatrzymać część informacji w celu zapewnienia, że wszystkie twoje preferencje są odpowiednio przestrzegane. Na przykład, Cpl Jobs Sp. z o.o. nie może usunąć wszystkich informacji, jeśli jednocześnie zaznaczyłeś, by Cpl Jobs Sp. z o.o. nie przesyłała ci żadnych materiałów marketingowych. W przeciwnym razie, Cpl Jobs Sp. z o.o. usunie twoje preferencje, by nie przesyłać ci materiałów marketingowych.

7.6. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo ograniczyć zakres przetwarzania danych osobowych przez Cpl Jobs Sp. z o.o. w przypadku gdy:

 • Uważasz, że dane osobowe nie są dokładne (obowiązuje ograniczenie przetwarzania dopóki Cpl Jobs Sp. z o.o. nie zaktualizuje twoich danych);

 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, jednak chcesz ograniczyć przetwarzanie danych zamiast je usuwać;

 • Dane osobowe nie są wymagane przez Cpl Jobs Sp. z o.o. jednak wymagasz ich przechowywania celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • Zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

W przypadku ograniczonego przetwarzania, dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie: gdy wyrazisz na to zgodę; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; do ochrony praw innych osób; lub z powodu ważnych interesów publicznych.

Cpl Jobs Sp. z o.o. poinformuje cię, gdy żądanie ograniczenia przetwarzania zostanie spełnione i zniesie to ograniczenie jedynie po tym, jak Cpl Jobs Sp. z o.o. poinformuje cię o takim zamiarze.

7.7. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać wszystkie dane osobowe zgromadzone na swój temat w formacie uporządkowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego w przypadku gdy:

 • Przetwarzanie jest zakończone na podstawie umowy;

 • Przetwarzanie jest zakończone na podstawie twojej zgody;

 • Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Możesz również żądać, by Cpl Jobs Sp. z o.o. wysłała takie dane osobowe innemu administratorowi danych, pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe.

7.8. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; jednakże przetwarzanie musiało zostać podjęte w interesie publicznym lub w uzasadnionym interesie Cpl Jobs Sp. z o.o.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, prześlij do Cpl Jobs Sp. z o.o. swoje żądanie. Cpl Jobs Sp. z o.o. przerwie wówczas przetwarzanie danych osobowych, chyba że jest to wymagane w postępowaniu sądowym.